ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 การเรียนระยะไกล
ช่องทางดาวน์โหลดใบงานและเรียนผ่านวีดีโอที่ครูประจำวิชาบันทึก
1.ดาวโหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ www............com
2.ดาวโหลดได้จากลายกลุ่มของผู้ปกครอง
3.ศึกษาและเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอที่ครูประจำวิชาลงตามช่องทาง ข้อ 1และข้อ 2
- ครูประจำชั้น