คณะผู้บริหาร

รัตนาพรรณ เดชะคุปต์
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาว กุลวรรณ เดชะคุปต์
ผู้จัดการ

นางขวัญหล้า ใจห้าว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกริกวุฒิ เดชะคุปต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา