วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (VISION)
    โรงเรียนผดุงวิทย์  มุ่งพัฒนา  ผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน  คู่คุณธรรม  มีจิตรักใฝ่รู้  โดยเน้นหารบริหารและร่วมสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน
  พันธกิจ
        1.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษา
        2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้รู้ผู้เรียนมีความสารถในการคิดเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ติดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
        3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
        4.สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        5.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช่แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
        6.ส่งเสริมให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษา
        7.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดนเด่น
        8.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูการศึกษา